Generalforsamling 2022

NB! Ny dato

Generalforsamlingen 2022 afholdes i år mandag d.7, Marts kl 19:00 I år har vi måttet booke i kantinen på Bækkegårds skolen for at have plads nok til alle.

NB!

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før – altså senest d. 28. februar – på email cykleklub@oeck.dk

Generalforsamlingens agenda

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
  3. Godkendelse af klubbens regnskab 
  4. Fremlæggelse af budget 
  5. Behandling af indkomne forslag 
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  8. Valg af revisorer og suppleant 
  9. Eventuelt